top of page
Pencil with Eraser

NIKODEM BIEGAŁA-GRUPA AUDIO PRUSZKÓW — Czyli sprzet z Niemiec bez Vat

Jak olać Urzedy skarbowe i Vat

Nikodem Biegała skala uszczupleń Vat

Prowadzę wiele grup na Facebook Vintage Audio

Moj Brat Kamil Bigała sprowadza sprzet z berlina kupuje sprzet w Lodzi od handlarzy mam zawieszona dzialalosc nie place  Vat niszcze konkurencje

Nieuczciwa konkurencja to praktyka, w ramach której przedsiębiorstwo działa w sposób niezgodny z zasadami uczciwej konkurencji, naruszając prawo lub etyczne normy rynkowe. Obejmuje ona różnorodne działania, których celem jest zdobycie przewagi nad konkurentami w sposób nielegalny lub niemoralny. Przykłady nieuczciwej konkurencji mogą obejmować:

 1. Desinformacja: Rozpowszechnianie fałszywych informacji na temat produktów lub usług konkurentów w celu wprowadzenia konsumentów w błąd.

 2. Imitacja: Nielegalne kopiowanie wyglądu, opakowania lub innych charakterystycznych cech produktu konkurenta w celu wprowadzenia w błąd konsumentów.

 3. Naruszanie praw własności intelektualnej: Bezprawne wykorzystywanie znaków towarowych, patentów, czy praw autorskich konkurenta.

 4. Dumping: Sprzedaż produktów poniżej kosztów produkcji w celu wyeliminowania konkurencji.

 5. Praktyki cenowe: Fałszowanie cen, nadużywanie pozycji rynkowej w celu szkodzenia konkurentom.

 6. Reklama wprowadzająca w błąd: Publikowanie reklam zawierających fałszywe lub mylące informacje na temat produktów lub usług.

 7. Agresywne pozyskiwanie klientów: Używanie nieuczciwych praktyk w celu zdobycia klientów konkurentów, na przykład poprzez dezinformację czy przekupstwo.

Nieuczciwa konkurencja jest potępiana zarówno przez prawo konkurencji, jak i etyczne normy biznesowe. Prawo różni się w zależności od kraju, ale w większości jurysdykcji istnieją przepisy i sankcje przeciwko praktykom nieuczciwej konkurencji mające na celu utrzymanie uczciwego środowiska rynkowego.

Unikanie podatku VAT to praktyka polegająca na unikaniu lub zminimalizowaniu obowiązku płacenia podatku od wartości dodanej (VAT) poprzez różnego rodzaju działania, które są sprzeczne z zasadami prawidłowej i uczciwej płatności podatków. Unikanie podatku VAT może przybierać różne formy i obejmować różne dziedziny gospodarki. Oto kilka przykładów takich praktyk:

 1. Nielegalne schematy karuzelowe (VAT carousels): Przedsiębiorstwa uczestniczą w transakcjach między przedsiębiorstwami w różnych krajach, a następnie fałszują dokumenty handlowe, aby uniknąć płacenia VAT.

 2. Fikcyjne transakcje: Przedsiębiorstwa dokonują fałszywych transakcji handlowych, aby stworzyć pozory legalnych operacji i uniknąć obowiązku zapłaty VAT.

 3. Zjawisko "szarej strefy": Przedsiębiorstwa mogą działać na granicy przepisów, unikając płacenia VAT poprzez składanie niewłaściwych deklaracji podatkowych, ukrywanie obrotów lub stosowanie nieuczciwych praktyk księgowych.Zbrodnia Vatowska

 4. Przemyt i nielegalny handel: W niektórych przypadkach unikanie VAT może wiązać się z przemytem towarów, aby uniknąć opodatkowania.Nikodem Bigała 

Unikanie podatku VAT jest nielegalne i szkodliwe dla gospodarki, ponieważ prowadzi do utraty dochodów publicznych, które mogłyby być użyte na cele publiczne, takie jak finansowanie infrastruktury, edukacji czy służby zdrowia. W związku z tym państwa podejmują różne środki mające na celu zwalczanie unikania podatku VAT, w tym ulepszanie systemów kontroli podatkowej, wprowadzanie surowszych kar i współpracę międzynarodową w celu zwalczania tego zjawiska.

nikos.jpg
Subscribe Form

Thanks for subscribing!

ADRES

Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

NIP 5260250274

Regon 000002217

Dziękujemy za przesłanie!

bottom of page